Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKSTRONICZNĄ

DLA STRONY: https://osrodekistdp.pl/

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) Leszek Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszek Jaworski ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, Ośrodek ISTDP ulica Kasprzaka 29C lok.88, NIP: 759 142 81 69 REGON: 550653489, niniejszym ustanawia regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Definicje

 

Użytym w niniejszym regulaminie terminom nadaje się następujące brzmienie:

 

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

Pacjent – osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony lub innych usług świadczonych przez Usługodawcę;

 

Psychoterapeuta  – oznacza psychoterapeutę udzielającego pomocy psychoterapeutycznej w Ośrodku ISTDP;

 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy;

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Strona – Strona Usługodawcy dostępna w sieci Internet pod adresem: https://osrodekistdp.pl/;

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, późn. zm.);

 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, w sposób nieodpłatny;

 

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w momencie faktycznego skorzystania z poszczególnych Usług przez Usługobiorcę;

 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;

 

Usługodawca, Ośrodek ISTDP – Leszek Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszek Jaworski ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, Ośrodek ISTDP, ulica Kasprzaka 29C lok.88, NIP: 759 142 81 69 REGON: 550653489;

 

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin ma zastosowanie do Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 

 1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług w szczególności:

 

 • Rodzaj i zakres Usług;
 • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług;
 • Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług;
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług;
 • Postępowania reklamacyjne.

 

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze Strony. W przeciwnym wypadku Usługobiorca powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Usług.

 

 1. Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym do sprzedaży usług oferowanych przez Usługodawcę.

 

 1. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Usługobiorca akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (Firefox, Chrome, Opera, IE – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej bieżące aktualizowanie.

 

 1. Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy.

 

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Strony

 

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony są bezpłatne.

 

 1. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest ukończenie przez Usługobiorcę 18-go roku życia (osiągnięcie pełnoletności).

 

 1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:

 

 • Informacje o oferowanych przez Usługodawcę usługach;
 • Możliwość skierowania dowolnego zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem znajdujących się na Stronie formularzy kontaktowych;
 • Możliwość dokonania rezerwacji konsultacji stacjonarnych oraz konsultacji online w Ośrodku ISTDP w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29C lok. 88
 • Możliwość dokonania zakupu konsultacji stacjonarnych oraz konsultacji online w Ośrodku ISTDP w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29C lok. 88.

 

 1. Konsultacje i konsultacje online

 

 1. Na konsultację/konsultację online należy umówić się kontaktując się pod dostępnym na Stronie numerem telefonicznym Ośrodka ISTDP lub za pośrednictwem aplikacji „Nakiedy”.

 

 1. Rejestracja terminu konsultacji/konsultacji online za pośrednictwem aplikacji „Nakiedy” możliwa jest po założeniu konta użytkownika i zaakceptowaniu warunków.

 

 1. Po wybraniu terminu konsultacji/konsultacji online Usługobiorca dokonuje wyboru metody płatności za konsultację/konsultację online. W przypadku niedokonania płatności konsultacja/konsultacja online zostanie anulowana. Opłaty za konsultacje/konsultacje online zgodne są Cennikiem usług Ośrodka ISTDP.

 

 1. Konsultacja oraz konsultacja online mogą odbywać się w języku polskim, francuskim, angielskim w zależności od znajomości języka przez psychoterapeutę prowadzącego konsultację/konsultację online.

 

 1. Konsultacja/konsultacja online umożliwia dobranie odpowiedniego rodzaju psychoterapii. Udział w konsultacji/konsultacji online nie jest równoznaczny z rozpoczęciem terapii u konsultującego psychoterapeuty.

 

 1. Konsultacja/konsultacja online trwa 50 minut (konsultacja indywidualna, konsultacja par, konsultacja wychowawcza), lub 75 minut (sesja próbna). W przypadku spóźnienia Pacjenta, konsultacja kończy się o wyznaczonej godzinie. W przypadku odbycia tylko częściowej konsultacji nie z winy Ośrodka ISTDP (np. spóźnienia Pacjenta, przerwania konsultacji/konsultacji online przez Pacjenta) nie ma możliwości odzyskania w późniejszym terminie utraconego czasu konsultacji/konsultacji online.

 

 1. Pacjent ma prawo do odwołania – bez ponoszenia kosztów – konsultacji/konsultacji online najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania odpisując na SMS, w którym uzyskał informację o sposobie odwołania konsultacji/konsultacji online. Po wysłaniu takiej wiadomości Pacjent otrzyma automatyczną wiadomość z potwierdzeniem odwołania konsultacji/konsultacji online.

 

 1. Pacjent ponosi koszt umówionej konsultacji/konsultacji online, na którą się nie zgłosił w przypadku nieodwołania jej we wskazanym wyżej terminie.

 

 1. W przypadku odwołania konsultacji/konsultacji online w terminie do 24 godzin przed terminem jej wykonania zwrot uiszczonej opłaty następuje w sposób odpowiadający sposobowi jej uiszczenia.

 

 1. Zwrot opłaty dokonywany jest w terminie 14 dni od momentu odwołania konsultacji/konsultacji online.

 

 1. Do właściwego korzystania z konsultacji online Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne pozwalające na korzystanie z aktualnej wersji aplikacji do komunikacji elektronicznej.

 

 1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie konsultacji online odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy.

 

 1. Ośrodek ISTDP będzie przesyłać na podany przez Pacjenta w formularzu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wiadomości, w szczególności informacje dotyczące organizacji konsultacji/konsultacji online. Wiadomości, o których mowa w poprzednim zdaniu nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy.

 

 1. Psychoterapia

 

 1. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: Psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować Regulamin.

 

 1. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza konsultacja/konsultacja online (czasem dwie konsultacje), które mają określić po pierwsze: czy w zgłaszanych przez Pacjenta problemów pomocna będzie psychoterapia a jeśli tak, to w jakiej formie (indywidualna, grupowa, par), czy potrzebna będzie konsultacja psychiatryczna, czy konieczne są konsultacje medyczne.

 

 1. Jeżeli Pacjentowi bardziej przydatna będzie inna forma terapii niż realizowana w Ośrodku ISTDP, Pacjentowi polecona zostanie właściwa dla niego forma pomocy lub rozwoju.

 

 1. Długość psychoterapii indywidualnej ISTDP określa się po 6 sesjach.

 

 1. Długość psychoterapii indywidualnej psychodynamicznej ograniczonej w czasie określa się na pierwszej lub drugiej sesji.

 

 1. Psychoterapię ograniczoną w czasie można przedłużyć tylko jeśli pod koniec ustalonego terminu wydarzyły się sytuacje kryzysowe wymagające interwencji kryzysowej (np. śmierć najbliższych osób).

 

 1. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.

 

 1. Sesja trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.
 2. Usługi są odpłatne zgodnie z Cennikiem Ośrodka ISTDP.

 

 1. Pacjent ma prawo do odwołania – bez ponoszenia kosztów – sesji na 24 godziny przed terminem jej odbycia odpisując na SMS, w którym uzyskały informację o sposobie odwołania sesji. Po wysłaniu takiej wiadomości Pacjent otrzyma automatyczną wiadomość z potwierdzeniem odwołania sesji.

 

 1. Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku nieodwołania jej we wskazanym wyżej terminie.

 

 1. Psychoterapeuci udzielający pomocy psychoterapeutycznej w Ośrodku ISTDP stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym
  w szczególności przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie Pacjenta lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo,

 

 1. Psychoterapeuci prowadzący psychoterapię w Ośrodku ISTDP stale podlegają superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii psychodynamicznej i ISTDP zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

 1. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego.

 

 1. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas Pacjenta do innego specjalisty.

 

 1. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub jest agresywna. W takim wypadku Psychoterapeuta zastrzega sobie także prawo do wezwania Policji.

 

 1. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez Pacjenta z terapii wobec osób trzecich (na przykład partnera, rodzica). Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą Pacjenta.

 

 1. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, Psychoterapeuci mają prawo zatrzymać Pacjenta w Ośrodku ISTDP i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.1994r.

 

 1. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychoterapeutycznej wraz z informacją o okresie odbywania psychoterapii i ilości sesji są wydawane na życzenie Pacjentów. Ośrodek nie wydaje opinii ani diagnozy psychologicznej.

 

 1. Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.osodekistdp.pl.

 

 1. Prawa i obowiązki stron

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług dostępnych na Stronie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych i zmian na Stronie.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę przy użyciu Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub przerw w ciągłości świadczenia Usług oferowanych na Stronie.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. awaria serwera).

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługodawcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez Usługobiorcę treści bezprawnych, jak również danych niepełnych lub nieprawdziwych.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy pozyskanych za pośrednictwem Strony jest Ośrodek ISTDP.

 

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane odpowiednio:

 

 • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Ośrodka ISTDP,
 • w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Usługodawca wyraził na to w sposób wyraźny odrębną zgodę.

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku skierowania do Ośrodka ISTDP zapytania oraz w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy.

 

 1. Odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Ośrodek ISTDP powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Usługobiorcę udzielonej zgody.

 

 1. Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia każdej ze zgód (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Usługobiorcy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Usługodawca może realizować swoje prawa wskazane w ustępie powyżej, pisemnie pod adresem: Ośrodek ISTDP, ulica Kasprzaka 29C lok.88, 01-234 Warszawa lub mailowo: kontakt@osrodekistdp.pl.

 

 1. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 

 1. Chwilą zawarcia Umowy polegającej na świadczeniu przez Usługodawcę Usług za pośrednictwem Strony jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Usługodawcy, w tym poszczególnych Usług, jakie są na niej oferowane.

 

 1. Z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, Umowa zostaje rozwiązana przez Usługobiorcę z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług dostępnych na Stronie.

 

 1. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

 

 1. Postępowania reklamacyjne

 

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie pisemnej (w tym mailowo) na adres Usługodawcy.

 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

 

 1. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

 

 1. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny.
 2. Usługodawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

 1. Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 

 1. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 

 1. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 1. Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 października 2023 r.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie.

 

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich udostępnienia na Stronie.

 

 1. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy drogą elektroniczną. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, Ustawy oraz inne odpowiednie przepisy prawa.